Hjemmesykepleie i Bergen

Publisert 18.02.14 av Baard Fiksdal
Siden 2010 har deler av hjemmesykepleien i Bergen kommune vært gjennomført av private tilbydere for å sikre byens eldre bedre kvalitet og mer valgfrihet. Hjemmehjelpen har vært konkurranseutsatt siden 2006. Gjennom dette har Bergen kommune høstet gode erfaringer som har gitt et bedre tilbud og mer mangfold i tjenestene.

Bystyret i Bergen vedtok i april 2009, med effektuering fra og med 1. januar 2010, at det skulle innføres fritt brukervalg av kommunens tjenester innenfor hjemmesykepleie. Ordningen innebærer at alle mottakere av hjemmesykepleie i kommunen får muligheten til selv å bestemme hvilken aktør som skal yte tjenesten.

 

Bergen kommune gir dermed innbyggerne mulighet til å velge mellom kommunens tilbud og et tilbud fra omsorgsfirmaet Orange. Målet for det borgerlige byrådet har hele tiden vært større innflytelse for brukerne og bedre kvalitet i tjenesten. Orange startet med å tilby hjemmesykepleie først i noen bydeler og utvidet, og fra og med 1. februar 2014 vil alle bydeler i Bergen kommune kunne velge mellom offentlig og privat tilbyder av hjemmesykepleier, etter at også de tre siste bydelene slutter seg til Bergen kommunes avtale med fritt brukervalg.

Anbud på kvalitet
Ønsket fra det borgerlige byrådet om et innslag av private tilbydere i omsorgstjenestene var ikke på grunn av ønske om å kutte i kostnadene knyttet til tjenestene, men for å øke kvaliteten i tjenestene som kommunen er ansvarlig for. Prisen er fastsatt av kommunen på forhånd og anbudsrunden ble utelukkende gjennomført på basis av kvalitetsrelaterte kriterier. Kvalitet telte 60 %, mens fleksibilitet og samarbeidsevne telte 40 %. Ved begge kriteriene ble det lagt vekt på erfaring, tidligere oppnådde resultater og referanser fra lignende oppdrag.
 
Bystyremedlem for Høyre, og medlem i komiteen for helse og sosial, Jacob Mæhle mener eksempelet fra Bergen viser at konkurranseutsetting ikke bare handler om å effektivisere tjenestene, men også for å gi brukerne et bedre tilbud og mer valgfrihet.
 
- For oss har det vært et uttalt mål at flest mulig skal kunne velge hvem de ønsker å invitere inn i sitt hjem for å hjelpe dem med personlige og intime gjøremål. Fritt brukervalg mener vi bevarer de eldres verdighet på en god måte, sier Mæhle.
 
Dermed ble det lagt vekt på hvordan leverandørene møtte kravspesifikasjonene og ivaretok kvalitetsforskriftene for pleie- og omsorgstjenester, samt hvordan de evner å samhandle med kommunens tjenesteapparat og andre aktuelle instanser.
 
Kommunen nedsatte også en egen anskaffelsesgruppe og lagde en detaljert fremdriftsplan for å sikre at alle parter i kommunen ble sikret medvirkning, samtidig som prosessen ble effektivt gjennomført på beste måte. Utover dette ble anbudet gjennomført som en standard anbudsrunde, etter lov om offentlige anskaffelser.
 
Valgfrihet til alle byens eldre
Orange Helse AS vant anbudsrunden, og har siden oppstarten i 2010 vært den eneste private leverandøren av hjemmesykepleie i Bergen kommune. Selskapet har gjennom fire etapper gitt tilbud til byens eldre i flere bydeler, og etter at bydelene Fana, Ytrebygda og Solheim slutter seg til avtalen 1. februar vil alle byens eldre nyte samme mulighet til selv å velge hvem som skal levere tjenestene. Selskapet ville starte med noen få bydeler for så å utvide markedet, dette for å sikre at tjenestene som ble tilbudt ble best mulig. I dag er det omtrent 250 som har valgt det private alternativet tilbudt av Orange.
 
Fornøyde brukere og politikere
Kommunen har jevnlig foretatt kvalitetsvurderinger for å følge opp at tjenestene som tilbys er av i henhold til avtalen. Samtidig har Orange selv gjennomført grundige brukerundersøkelser hvert år.  Etter fire år med private tilbydere av hjemmesykepleie er både brukerne og politikerne fornøyd med ordningen.
 
Den siste bruker- og pårørendeundersøkelsen ble gjennomført i november 2013. Her svarer 80 % at tjenesten som leveres av Orange fører til en bedre hverdag for brukerne og at de opplever trygghet i tjenesten.
 
- Vi har én kontaktperson som vi kan ringe enten for å spørre om råd eller hvis det er noe vi trenger hjelp til. Det er utrolig godt å slippe å måtte sno seg i et byråkrati når man er syk, uttaler en av brukerne til Orange Helse om tilbudet.
 
Flere viktige punkter som kommer frem i undersøkelsen er:
• Brukerne vil bo hjemme lengst mulig og fritt brukervalg gjør dette mulig.
• Sykepleierne er alltid presise og kommer når de skal.
• Det frie brukervalget gjør at det er de samme sykepleierne som kommer flere ganger, slik at brukerne føler større trygghet.
 
Mæhle er svært fornøyd med resultatene som brukerundersøkelsen viser.
 
- Vi ser at brukerne er godt fornøyd med tilbudet som Orange tilbyr, og at de har muligheten til selv å velge hva som er best for dem selv. Flere brukere er fornøyd og føler større trygghet på grunn av at vi slipper til alle gode krefter i tjenesteproduksjonen. Dette gjør at vi er godt fornøyd med at private kan være med å bidra til å gjøre tjenestene i Bergen enda bedre, avslutter Mæhle.

 
 Tekst: 
Markus  Weierud

 Praktikant i NHO Service i første halvår 2014.

 

Sp�rsm�l?
  • Del