Høyeste verdi

Publisert 04.02.16 av Baard Fiksdal

Høyeste verdi er et verktøy for innkjøpere som gjør det mulig å velge høyeste verdi fremfor laveste pris.

verdi

Høyeste verdi er utviklet av NHO Service. Verktøyet består av tre modeller der man regner om pris til prispoeng. Den lineære modellen anbefales da den opprettholder den prosentvise forskjellen det er mellom det enkelte tilbud og tilbudet med lavest pris.  Modellen har dog en ulempe dersom prisdifferansen mellom de evaluerte tilbudene er stor. Modellen gir negative prispoeng når prisdifferansen fra laveste pris er større enn 100%.

Ved slike tilfeller anbefales en hybrid modell som har et knekkpunkt på pris som er 75% høyere enn lavest pris. Da skifter man over til en kurvefordelt (forholdsmessig) modell. Modellen er hentet fra Utvikling- og kompetanseetaten i Oslo Kommune.

Høyeste verdi versjon 4.2 finner du her

Høyeste Verdi v5.0D er fra 2016. som du finner her.
Den er tilpasset DIFIs nye mal for innkjøp av renholdstjenester.

Se også DIFIs malverk:

Mer om verktøyet
Høyeste verdi er et system som gjør det enkelt for deg å velge kvalitet og pris på renhold. Et ensidig fokus på lav pris utfordrer arbeidsavtaler og innebærer omgåelse av kollektive avtaler, lovmessige forpliktelser, opplæring og kvalitetsstyring. I tillegg kan et ensidig prisfokus tilrettelegge for en underskog av svart økonomi.

Systemet er et praktisk hjelpemiddel til å finne ut hvilket tilbud som gir mest for pengene, og dermed er det økonomisk mest fordelaktige. Systemet sikrer krav til likebehandling av tilbydere og gjennomsiktighet anskaffelsesprosessen, og passer like godt for offentlige som private innkjøp. Systemet baserer seg på en tre-trinns modell for tildeling av oppdrag og kontrakter:

Trinn 1 er å definere avvisningskriterier. Det gjelder på det stadiet der en leverandør eventuelt skal eller kan avvises fra deltakelse i videre konkurranse. For at leverandøren i det hele tatt skal være med i anbudskonkurransen, må gyldig skattattest, mva.-attest og HMS-erklæring være innlevert samt at de formelle kravene til konkurransen er overholdt. Et eksempel på slikt formalkrav er at tilbudet er innlevert innen fristen.

Trinn 2 er å definere kvalifikasjonskriterier. Dette er de krav som må være oppfylt for at leverandøren skal være ansett som skikket til å være med på anbudskonkurransen. I praksis dreier dette seg om ulike finansielle og økonomiske forhold samt krav teknisk kapasitet. Hvorvidt en leverandør er kvalifisert avgjøres ut fra studering av firmaattest, kredittvurdering, årsregnskap, referanser, kompetanse til nøkkelpersonell, HMS-, kvalitetssikring- og miljøstyringssystemer.

Trinn 3 er å bestemme forholdet mellom pris og kvalitet samt definerte tildelingskriterier. Hver bransje har utarbeidet egne lister over tildelingskriterier, og innkjøperen tildeler hver enkelt leverandør poeng etter hvor stor grad den enkelte leverandør oppfyller disse kriteriene.

Relevante tildelingskriterier for renhold er organisering av oppdraget, driftsløsninger, opplæring/kontraktsspesifikk kompetanse, oppfølging, håndtering av avvik og reklamasjoner, miljøtiltak etc. Til hjelp har NHO Service utarbeidet et excelbasert verktøy som regner ut de vektede poengsummene og som til slutt regner ut en verdi for hver leverandør. Den leverandøren som får den høyeste verdien etter dette systemet, skal vinne konkurransen. Og det er ikke gitt at leverandøren med den laveste prisen har den høyeste verdien.