Svært krevende å utforme konkurransegrunnlag

Publisert 12.07.16 av Baard Fiksdal
Å konkurranseutsette hjemmehjelptjenester til svært pleietrengende brukere gjorde utforming av konkurransegrunnlag og gjennomføring av evalueringen svært krevende i København.
København

Det var behov for betydelig fagkunnskap og innsikt i området både når det gjaldt anskaffelsesregler og forhold knyttet til selve oppgaven.

København kommune har en rekke svært pleietrengende hjemmehjelpmottakere som har valgt den kommunale utførerenheten som leverandør. Mottakerne er så pleiekrevende at enheten ikke har personell nok til å ta ivareta oppgaven. De får som regel mellom 8 og 24 timers hjelp i døgnet.

Den krevende situasjonen har gjort at kommunen inngikk avtaler med 5 – 7 private underleverandører som levering av ytelsen. Dette er leverandører som er spesialister på å levere ytelser til svært pleietrengende innbyggere.

Selvstendige enkeltkontrakter
Pleietjenesten kostet årlig ca. 30 og 33 millioner kroner. Det tidligere systemet besto av selvstendige kontrakter på hver enkelt sak med store avtale– og prisforskjeller.

Kommunen la vekt på at anbudskonkurransen skulle gi best og riktigst mulig kvalitet og service til den mest fordelaktige økonomi. I tillegg ønsket man seg ensartet behandling av sakene.

Tre leverandører ble valgt, og nettobesparelsen lå i de tre årene (2010 – 2012) avtalen varte, på rett i underkant av en million kroner i året. Resultatet førte til en administrativ forenkling da man gikk fra 7 til 3 leverandører, ikke minst for kontrolleroppgaven.

Tydeliggjøring
Kommunen bygde underveis i avtalens levetid opp ensartede prosesser for håndtering av denne typen hjemmehjelpsoppgaver. Dessuten ble det skapt økt oppmerksomhet om oppgavenes økonomiske betydning/byrde. Det har igjen ført til at det har vært nødvendig å tydeliggjøre alternative løsningsmuligheter innenfor den kommunale kvalitetsstandarden.

Tildelingskriteriene var 65 pst. pris og 35 pst kvalitet, forsyningssikkerhet og service.

Mer om saken

 

 

Sp�rsm�l?
  • Del