Sjekket kvaliteten på leveransen ved effektmåling

Publisert 01.11.16 av Baard Fiksdal
For å vinne erfaringer med kontrakten og som forberedelse til eventuell ny konkurranse gjennomførte kommunen en evaluering og en effektmåling. Ved gjennomføringen av tjenestekontrakten var det oppnådd effektivisering på flere områder.
aa

Aarhus kommune i Danmark gjorde kontrakt med tre leverandører for å supplere eget arbeidssenter med sysselsetting av jobbsøkere. Kontraktsverdien var på fire millioner.

Litt under et halvår før den toårige kontraktsperioden løp ut, gjennomførte kommunen en evaluering og effektmåling av innsatsen på området. De tre leverandørene ble sammenliknet med arbeidssenterets egne konsulenter.

Avgjørende forskjell
En avgjørende forskjell fant man i det samlede tidsforbruk ved vurderingen av jobbsøkernes egnethet. De private leverandørene var raskere til å avgjøre dette og foreslå et annet tilbud i stedet for plassering ute i en virksomhet. De kommunale konsulentene brukte flere forsøk i virksomhet uten den ønskede effekt. Det tyder på at de private var mer realistiske i sin vurdering av de ledige og var raskere til å vurdere når annen innsats skulle settes i verk.

Evalueringen viste også at kommunens virksomhetskonsulenter og den ene private leverandøren var like gode til å få folk i ordinær jobb, mens de to andre private aktørene var marginalt dårligere. I gjennomsnitt kom 30 prosent enten i ordinær jobb eller deltidsjobb, og etter seks måneder var dette tallet falt til omtrent 25 prosent.

Innovasjon også
Resultatet av målingen førte til en innovasjon: Tidligere måtte beslutning om å sende en ledig ut i jobb tas av den private aktøren i samarbeid med kommunen. Nå ble det opp til den ene private aktøren selv. Forsøket ble en suksess, ifølge kommunen. De kommunale saksbehandlere fikk lettet sine administrative byrder, og den ekstra arbeidsoppgaven for aktøren ble oppveiet av en enklere beslutningsvei og dermed mindre tidsforbruk.

Motstanden fra de kommunale medarbeidere og deres faglige organisasjoner var betydelig da kommunen satte i gang anbudskonkurranse for å gjøre kontrakt med private leverandører. Erfaringene viste at denne motstanden ble betraktelig mindre når det praktiske samarbeidet kom i gang.

Sp�rsm�l?
  • Del