Du står her: 

9) Gjennomføre konkurransen

Publisert 12.02.13 av Erik Bentsen
Hvordan gjennomføre konkurransen på en måte som sikrer likebehandling, forutsigbarhet og etterprøvbarhet.

Likebehandling, forutsigbarhet og etterprøvbarhet har mye å si for hvordan konkurransen som virkemiddel klarer å få det beste ut av markedet.

Dårlig informasjon om oppdraget, liten tid til å vurdere store risikoprosjekt, sanksjonsregler som treffer feil, irrelevante og betydelige dokumentasjonskrav, og intetsigende tildelingskriterier påvirker kvaliteten på konkurransen og ikke minst resultatet av konkurransen.

Innkjøpskompetanse
Anskaffelsesregelverket er åpenbart viktig når det gjelder gjennomføringen. Men det er selvsagt oppdragsgivers faglige forståelse av anskaffelsen som er avgjørende for om behovet vil bli dekket. Eller sagt med andre ord: Hvis man ikke rent faglig forstår hva man kjøper, er det utfordrende å fylle konkurransen med det riktige innhold og fremgangsmåte.

Litt om sentrale regler og de formelle konkurransemåtene:

Kunngjøring: Det er utarbeidet egne skjemaer til hver type kunngjøring. Disse finnes tilgjengelig i elektronisk format på www.Doffin.no. Her finnes også egne veiledninger for nedlasting.

Alle kunngjøringer skal sendes på norsk til Doffin. For kunngjøringer som også skal til TED-databasen, må oppdragsgiver oversette kunngjøringen til ett av EUs offisielle språk. Oversettelsestjenesten kan kjøpes gjennom Doffin.

Frister: Regelverket for offentlige anskaffelser har frister for hvor kort tidsrommet mellom kunngjøring og mottak av kvalifikasjoner eventuelt tilbud kan være. Det er forskjellige minimumsfrister etter hvilken type tjenester som anskaffelsen gjelder. 

Anskaffelsesmåter: En av måtene man ofte kan gjennomføre konkurransen på, er Konkurranse med forhandling. Det innebærer at etter tilbudene er evaluert i henhold til tildelingskriteriene, så gjennomføres en dialog og eventuell forhandling på de forretningsmessige løsningene med de virksomheter som ligger best an.

En annen fremgangsmåte er åpen eller begrenset anbudsprosedyre. Fordelene med disse fremgangsmåtene er at det er en rask metode for å få frem det endelige tilbudet. Det som skiller disse to formene er at ved begrenset anbudskonkurranse skal man først dokumentere at bedriften er kvalifisert før man får lov til å levere tilbud. I begge former, gjelder det et forhandlingsforbud. Dette innebærer at tilbudet som gis er skriftlig og ikke kan endres etter det er levert. Det skal likevel nevnes at ikke enhver korrespondanse for oppklaring av tilbudets innhold er forbudt. Hvor omfattende dialogen kan være, er imidlertid ganske regulert og begrenset.

Rammeavtaler er et ofte brukt begrep på kontrakter som ikke nødvendigvis inneholder en kjøpsforpliktelse, men sier at dersom det skal skje et kjøp så gjelder avtalens vilkår. En konkurranse med rammeavtale kan inngås både ved konkurranse med forhandling eller anbudsprosedyre. Den kan også resultere i at det skal være flere parallelle avtaler, dvs. avtaler med flere leverandører hvor konkurransen enten avgjør rekkefølge på hvem som skal bli kontaktet først for avropet (et oppdrag) eller at det skal skje en mini-konkurranse mellom de vinnende leverandørene når det blir behov for tjenesten.     

Fremgangsmåtene ovenfor er først og fremst knyttet til anskaffelser som kommer inn under anskaffelsesreglene.

Tjenestekonsesjonskonkurranser, er ikke regulert av anskaffelsesregelverket. I grove trekk, kan man si at konkurransens resultat er at en eller noen får en særrett på å utøve en tjeneste for en gruppe brukere. Typisk er at det pålegger det offentlige å gi et tilbud, og at de velger å la en avgrenset gruppe private få konkurrere om brukerens preferanse. På den ene måten er det offentlige i slike tilfeller med på å fremskaffe en tjeneste på bestemte vilkår, mens virksomhetene som har en vesentlig risiko for å bli valgt eller valgt bort. Det typiske eksemplet er et busselskap som får beskyttelse mot konkurranse fra andre busselskap på en bestemt strekning. Samtidig er det slik at selskapet har det meste av risikoen for å tjene inn kostnadene med tjenesten. 

Se eksempelfanen: NHO Service tar sikte på å utvikle bedretjenester.no slik at du vil finne en eller flere gode konkurransegrunnlag på de ulike bransjene. Disse eksemplene er det vi oppfatter som over gjennomsnittet gode måter å gjennomføre konkurranse på.

Relevante lenker:
Evaluering av tilbud mm
Maler
Tjenestekonsesjon og generelle prinsipper

Sp�rsm�l?
  • Del