Traff blink med bruk av funksjonskrav

Publisert 25.04.16 av Baard Fiksdal
Å stille funksjonskrav og ikke detaljerte kravspesifikasjoner viste seg nyttig da danske Viborg kommune gjennomførte konkurranse. Det gjaldt leveranse av arbeidsrettede tiltak. Kommunen beskrev da hvilke målgrupper det gjaldt, og, så, værsågod kom med de beste tilbudene for den enkelte målgruppe.
begrenset

Den danske kommunen gjennomførte den begrensede anbudskonkurransen etter kommunesammenslåing i Danmark i 2007. Da hadde kommunen «arvet» en rekke leverandører fra de tidligere kommunene med til dels temmelig parallelle og likedanne arbeidsrettede tilbud. Man ønsket seg færre leverandører og bredere og mer variert tilbud.

Kontraktens totale verdi var på 22 millioner danske kroner, og kontraktsperioden var to år med opsjon på ytterligere to år. Fire tilbydere fikk kontrakt i sju delavtaler. Besparelsene er beregnet til om lag to millioner danske kroner årlig.

I konkurransegrunnlaget beskrev kommunen hvilke målgrupper det gjaldt, og overlot til tilbyderne å komme med forslag til hvordan de ulike oppgave skulle kunne løses. Målgruppene var personer på dagpenger, ledige på kontanthjelp, starthjelp eller integrasjonsytelse med andre problemer enn ledighet og mottakere av ledighetspenger. Det ble antatt at det blant målgruppene også fantes personer med problemer /barrierer i from av misbruk, sosiale tilpasningsvansker, språkproblemer mm.

Resultatet av bruken av funksjonskrav er ikke minst blitt en mer effektiv modell for å yte innsats overfor målgruppene enn hav kommunen selv hadde kunnet beskrive. Likeledes har konkurransen åpnet for å strømlinjeforme samarbeidsprosedyrer med eksisterende samarbeidspartnere, blant annet en ensartet utbetalingsprosedyre. Dette betraktes som en gevinst for kommunen.

Gjennom sine erfaringer med denne konkurransen er kommunen seg bevisst hvor viktig det er å beskrive de ulike målgruppene ganske presist – med referanse lovverket. Utgangspunktet skal være den enkeltes behov /vanskeligheter, som så skal henvises til det mest relevante tilbudet.

At det var klokt å benytte formen «begrenset anbudskonkurranse» viste seg i ettertid. Det kom inn ca. 100 tilbud til prekvalifikasjonsrunden.

Mer om saken

 

Sp�rsm�l?
  • Del