Du står her: 

Velge tjenester

Publisert 31.01.13 av Svein Åge Jakobsen
De aller fleste kommuner må på sikt regne med mindre tilgjengelig arbeidskraft og mer krevende oppgaver. Utviklingen av offentlig sektor må skje i takt med nye krav til tjenester og tilgjengelige ressurser. Allerede i dag har mange kommuner verken økonomi til, eller tilgang på, kvalifisert personell til å løse pålagte eller selvvalgte oppgaver.

Viktig for politikerne

Vi har på portalen BedreTjenester.no delt anbudsprosessens opp i 14 steg, som igjen er fordelt i fire faser:

 • Velge tjenester
 • Utvikle og anskaffe tjenester
 • Drifte tjenester
 • Forbedre tjenester

Fasen "Velge tjenester" er den fasen hvor politikerne er mest involvert og handler om å velge hvilke tjenester kommunen ønsker å konkurranseutsette, og sikre en best mulig politisk og administrativ forberedelse.

De påfølgende faser handler om å gjennomføre selve anbudsprosessen, og da er det kommunens innkjøpseksperter som er mest involvert.

 

En fortløpende utvikling av ulike tjenestetilbud, oppdaterte arbeidsmetoder og bruk av ny teknologi er ofte nødvendig for at kommunen skal fortsette å kunne levere gode tjenester til innbyggerne. Kort sagt, mangel på nytenkning og endringsvillighet vil gi dårligere velferdstjenester.

Det er mange måter å involvere næringslivet i driften av tjenester fra det offentlige. Hensikten med disse nettsidene, er å øke muligheten for at næringslivet kan være en sterkere bidragsyter for oppgaver i offentlig sektor, tjenesteutvikling og dermed velferdsstaten.

Å velge tjenester – våg å sammenligne
Flere kommuner har bedret kommunal drift ved å gjennomføre konkurranser om oppdrag eller tjenester. En av fellesnevnere for suksess er grundig forarbeid og dyktighet i bestiller- og oppfølgingsfasene. www.bedretjenster.no  har til hensikt å formidle erfaringer for å videreutvikle en best mulig konkurranseutsettingsprosess.

Ved å starte en prosess om evaluering av egne tjenester, behøver det ikke å være et mål i seg selv å konkludere med konkurranseutsetting av en bestemt tjeneste.

Det må imidlertid være et mål å få oversikt over egen drift, driftsalternativer og hvordan markedet for tjenesten fungerer. Den riktige modellen for din kommune kan først synliggjøres når grunnarbeidet er gjort. Noen ganger er det den enkelte lokale offentlige etat som selv er den som utfører tjenesten best. Se fanene til venstre om de tre innledende stadiene.

Stikkord for disse fasene er:

 • Bestillingen fra politisk ledelse, kommunestyre, m.v.
 • Mulighetsstudier - identifisere potensialet ved konkurranseutsetting
 • Hvilke føringer kan/bør gis fra politisk hold ved konkurranseeksponering, herunder overordnede resultatmål/seriøsitetskrav
 • Dialog med ansatte – (administrasjonen)

Tall og verktøy
For å lette de tre innledende fasene, har NHO Service i samarbeid med andre organisasjoner og fagpersonell, utviklet en del tallmateriale og analyser. Grunnlaget baserer seg på offentlige tall og kunnskap om egne virksomheter. NHO Service understreker at grunnlaget stadig er under utvikling og man bør undersøke om det har vært oppdateringer av tallene før de legges til grunn som estimat. Det riktige svaret for egen kommune får man ikke før de faktiske studiet er gjennomført med kommunens tall og forutsetninger.

Monopolinnretninger gir ikke valgmulighet
Det er debatt om fordeler og ulemper med egenregi eller konkurranseutsetting. De mest kritiske stemmene til en større bruk av privat samarbeid, ønsker ikke engang at det iverksettes en sammenligning av dagens tjenesteproduksjon med alternative private utførere. Hensynet til de som i dag arbeider i kommunen er brukt som hyppig argument. Motstykket er næringslivet som mener kommunen bør være vel så opptatt av at kommunens reelle kapasitet handler egentlig om å finne den beste ”oppgaveløseren” i forhold til kvalitet, brukere og økonomi – til enhver tid.

Beslutningstakere bør uavhengig av de oppfatninger som foreligger finne ut hva som er status for egen tjeneste og muligheter. De bør blant annet stille seg spørsmålet om hvorvidt:

 • Løses på best mulig måte?
 • Bruker vi våre menneskelige og økonomiske ressurser riktig? Bør noen oppgaver utføres av næringslivet på kontrakt, mens eksisterende personell i kommunen flyttes over i andre oppgaver som må styrkes?
 • Hva er det totale kostnadsbilde for tjenesten?
 • Hva er kvaliteten på tjenestetilbudet og hvordan får vi bedre kvalitet?
 • Hvordan øke vår reelle styring med tilbudet?

Det å eksponere tjenestene for konkurranse, kan handle like mye om kontroll på kvalitet, som økonomi. Vi håper at beslutningen kan bli raskere og bedre ved bruk av de erfaringene som dette nettstedet bringer videre. 

Sp�rsm�l?
 • Del