Du står her: 

11) Overføring av oppgaver og ansatte

Publisert 12.02.13 av Erik Bentsen
Ansatte i offentlige tjenesteområder som konkurranseutsettes, overføres i mange tilfeller til nye driftsoperatører.

Ofte forutsettes det at de nye operatørene skal behandle overføringen som en virksomhetsoverdragelse. Dette betyr at de ansatte tilbys de samme lønnsvilkårene som de tidligere hadde ut den gjeldende tariffperioden. Hvorvidt det er rettslig adgang til å forutsette at overføringen skal anses å være en virksomhetsoverdragelse dersom overføringen faktisk ikke oppfyller arbeidsmiljølovens vilkår for at noe skal være en virksomhetsoverdragelse, er et åpent spørsmål. Årsaken er at det ikke nødvendigvis vil være en fordel for de ansatte å få sine ansettelsesforhold videreført hos den nye operatøren fremfor å forbli ansatt i kommunen. Det bør derfor foretas en grundig vurdering av om utsettingen vil kunne oppfylle arbeidsmiljølovens vilkår om virksomhetsoverdragelse før man eventuelt setter dette som vilkår i anbudsprosessen.

Ved en virksomhetsoverdragelse følger det av § 16-2 hva som er konsekvensene av dette for henholdsvis arbeidstaker og arbeidsgiver. For arbeidstakere får virksomhetsoverdragelsen i utgangspunktet ingen konsekvenser. Formålet med reglene er nettopp å sørge for at arbeidstakerne ikke skal bli skadelidende fordi virksomheten de jobber i overføres til noen andre. På den annen side krever ikke loven at de skal få en bedre rettslig posisjon enn det de hadde hos den opprinnelige arbeidsgiveren. Dette betyr at arbeidstakerne beholder både rettighetene og pliktene som fulgte av arbeidsforholdet med kommunen. I praksis innebærer dette at individuelle rettigheter som lønn, arbeidstid, arbeidsoppgaver, ferierettigheter osv. fortsatt skal være de samme etter overføringen. Den nye arbeidsgiveren har imidlertid anledning til å reservere seg mot tariffavtaler, herunder særavtaler, som gjaldt hos kommunen, og dette betyr at de individuelle betingelsene som følger av tariffavtalen bare løper videre inntil tariffavtalens utløpstidspunkt eller inntil en ny tariffavtale blir gjort gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Når det gjelder kollektives pensjonsordninger, står ny arbeidsgiver fritt til å overføre de ansatte til sin ordning, selv om denne er dårligere enn den arbeidstakerne har hatt i kommunen.

Den nye arbeidsgiveren, erververen, kan foreta akkurat de samme endringene i arbeidsforholdet som den forrige arbeidsgiveren kunne. Hvor omfattende endringer som kan gjøres, avhenger av en fortolkning av hvor langt arbeidsgivers styringsrett strekker seg, og har ingenting med virksomhetsoverdragelsen å gjøre. Når det gjelder oppsigelser, forbyr bestemmelsen i § 16-4 oppsigelser som foretas pga. av virksomhetsoverdragelsen. Derimot er ikke arbeidstakeren vernet mot oppsigelser pga. en overtallighet som oppstår etter overdragelsen eller som en konsekvens av overdragelsen, og naturligvis heller ikke mot oppsigelser som skyldes egne forhold. Det er ikke uvanlig at det oppstår en overtallighet ved en virksomhetsoverdragelse, f.eks. der to eller flere virksomheter slås sammen. I slike tilfeller vil de arbeidstakerne som er overdratt ha med seg den ansienniteten de hadde opparbeidet hos den forrige arbeidsgiveren, og utvelgelsen av overtallige hos erververen må følge helt alminnelige kriterier (kompetanse, ansiennitet og særlige sosiale forhold).

  Relevante lenker:
  KS Hovedavtaler
  NHO Service tariff:
  Arbeidsmiljøloven

Sp�rsm�l?
  • Del