Du står her: 

10) Valg av leverandør og kontraktsinngåelse

Publisert 12.02.13 av Erik Bentsen
Beslutningen om hvem som skal få kontrakten, tas ut fra hvilket tilbud som best oppfyller tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget. Tildelingskriteriene er oppdragsgivers kvalitative preferanser ved sammenligning av tilbudene.

Kriteriene kan ikke endres underveis i konkurransen. Se punkt 8 om utarbeide konkurransegrunnlag, hvor det fremgår eksempler på hvilke typer konkurranser som oppstår ut fra forskjellig type tildelingskriterier, jf. f.eks. såkalte laveste pris konkurranser eller kvalitetskonkurranser.

En del oppdragivere bruker for lite ressurser på å identifisere hvilke tildelingskriterier som er mest mulig nyttig for anskaffelsen og deres behov. I tildelingsfasen så vil man enten få igjen for et godt forarbeid ved bruk at relevante tildelingskriterier, eller oppleve vanskelighetene ved å tildele kontrakten ut fra kriterier som ikke fungerer i praksis.

Husk at kriteriene er en rangering av egenskaper og som bør være egnet til "å drive frem" en mest mulig optimal konkurranse om nyttige egenskaper ved tjenesten. Kriteriene leder konkurransen i en retning som genererer en høyere bruks-, nytte- eller økonomisk verdi. Dersom kriteriene virker etter hensikten, skal leverandøren benytte sitt potensiale som bedrift til å finne den løsning som passer de behovene som den konkrete oppdragsgiver har.  Derfor er det viktig å sette de riktige kriteriene, slik at behovene blir best mulig dekket.

Samlet sett er markedets styrke nettopp å skreddersy løsninger for det enkelte behov, men da må tildelingskriteriene være best mulig egnet til å dreie konkurransen mot den beste løsningen. Er det f.eks. et behov om forbedrede løsninger, hjelper det lite å lage en konkurranse basert på kopi av spesifikasjoner for dagens tjeneste og tildelingskriteriet "laveste pris". Eventuelt at man bruker kriterier hvor alle over et visst nivå blir like gode. Ved sistnevnte tilfelle, vil dette lett fungere som en laveste pris konkurranse uten egentlig å få markedet til å respondere på preferansene til oppdragsgiver.   

Oppdragiver bør derfor bruke kriterier som stimulerer bedriftene til å tilby løsninger med kvaliteter som øker verdien eller nytten i forhold til behovet som skal dekkes. Ved enkelte tjenestekjøp er det kanskje krevende, men en svært lønnsom øvelse å lage de tildelingskriteriene som faglig sett er egnet til å få den optimale konkurransen om best behovsdekning. Bransjeforeninger kan være til hjelp og gi tips om hvilke tildelingskriterier som bidrar til en økt kvalitativ verdi. Det understrekes likevel at oppdragiver må styre valget ut fra de egenskaper de selv ønsker skal stå sentralt i en tjeneste.

Anskaffelsesregelverket har regler for hvordan tildelingskriteriene skal oppgis, og i en del tilfeller skal det også fremgå hvor mye de enkelte kriteriene skal bety i beslutningen. Dette er med å gi økt forutsigbarhet, men like viktig er at det også bidrar til en bedre konkurranse om oppdragsgivers preferanser og behov. Når alt kommer til alt, så er det jo nettopp dette som konkurransen mellom flere leverandører skal dreie seg om.  

Kort om klager: Anskaffelsesreglene har også regler om klagerett, dersom en leverandør mener at reglene er brutt. Rent praktisk bør oppdragsgivere også avsette noe tid i etterkant av en beslutning om tildeling av kontrakt, slik at det kan skje en fornuftig oppfølgning av klager.  Tilsvarende finnes det regler om begrunnelsesplikt hvor oppdragsgiver som skal opplyse om hvilke egenskaper det vinnende tilbudet har. Begrunnelsesplikten skal både hindre unødvendige klager og den skal sikre åpenhet rundt beslutninger. 

Se eksempelfanen: NHO Service tar sikte på å utvikle bedretjenester.no slik at du vil finne en eller flere tildelingsmetoder for de ulike bransjene. Disse eksemplene er det vi oppfatter som over gjennomsnittet gode metoder.

Sp�rsm�l?
  • Del